Björklinge vägförening

Påminner om de krav som finns ang "växtlighet", dvs
buskar, träd och häckar vad gäller sikt och trafiksäkerhet!
Se länken nedan... Vägföreningen har rätt enligt anläggnings-
beslutet att själva "reglera" detta på gatumark men bäst
är ju om det sker i samförstånd!

För de som anförtros att själva placera ut "blomlådor"
såsom farthinder gäller att de skall placeras ut enligt
den skiss som finns att "ladda ned" om man följer
länken nedan!

Vad gäller grönytor så är körning med fordon på dessa ej
tillåten, inte heller utvidgning av tomter, utplacering av
husvagnar, vedhögar och allt annat som man kan tänka sig!

Dessutom är ej "privata sop (kompost)-högar" tillåtna, generellt,
att ha på annans mark utan lov (vad Vägföreningen angår, mark
som Vägföreningen enligt förrättning har att sköta!), MEN det kan
konstateras att det finns på "ett antal" platser i Björklinge!