Björklinge vägförening

Kommunfullmäktige i Uppsala har den 26 februari 1996, § 41, fattat följande beslut och
antagit följande föreskrifter om gångbanerenhållningen med stöd av 19 § renhållningslagen
och 13 a § renhållningsordningen. Föreskrifterna har kungjorts i länets författningssamling
och ortspressen.
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman
för allmänna platser, att svara för renhållningen av gångbana och annat för gångtrafiken
erforderligt utrymme innanför fastigheten enligt nedanstående föreskrifter.
Gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten skall genom
renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder enligt 18 § 1 st renhållningslagen hållas i ett
sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet.
I enlighet härmed ankommer det på fastighetsinnehavare att snarast avlägsna snö och is som
är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbanorna eller vidta
andra åtgärder till motverkande av halka.
Det ankommer vidare på fastighetsinnehavaren att sopa, att föra bort orenlighet och
nedskräpande föremål, att ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand.
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbanan
och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i det skick som krävs enligt 18 § 1 st
renhållningslagen.
Tekniska beställarnämnden kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet
som annars åvilar innehavare av fastighet, om synnerliga skär därtill föreligger.